Sokhikhul Akbar
Bhayangkara University
Jamil
Bhayangkara University