Dr. Yahman Yahman
Universitas Bhayangkara Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.56943/jssh.v3i1.469