Nikmatuz Zuhriyah
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.56943/jssh.v3i1.495