Bahtiyar Mandala Sutra
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Mulyani Rahayu
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

DOI:

https://doi.org/10.56943/jssh.v1i4.171